English | Cymraeg

Ffordd o fyw

Sut i helpu eich iechyd meddwl yn ysto cloi i lawr

By bzellie 17 Apr 2020

Mae llawer ohonom wedi profi gofid a phryder ac i rai mae hyn yn frwydr ddyddiol. Yn ystod y Coronafeirws ceir pryder y bydd mwy ohonom yn teimlo’n bryderus, dan straen, yn ofidus, yn ddiymadferth, yn ddryslyd ac efallai’n grac gyda’r hyn sy’n digwydd yn ein byd. Os ydych yn teimlo unrhyw un o’r uchod ar hyn o bryd, mae hynny’n gwbl iawn. Mae pawb yn ymateb ac yn teimlo pethau mewn ffyrdd gwahanol ac mae cofio hynny ar hyn o bryd yn bwysig iawn. Er bod teimlo straen a phryder yn ymatebion arferol i amgylchiadau anarferol, mae’n bwysig ein bod ni’n ceisio atal yr effaith maent yn ei chael arnom yn emosiynol ac yn gorfforol a hefyd i gymryd ychydig amser i feddwl am sut mae’r emosiynau a’r ymatebion hyn yn cael effaith ar y rhai hynny o’n cwmpas. 

Mae’n bwysig deall yr effaith y gall straen a phryder ei chael ar ein cyrff. Mae straen yn gwneud i’r hormon cortisol gynyddu yn y corff sy’n cynyddu ein gwendid i iselder. Mae hefyd yn crebachu ar ein synapsau, gan effeithio ar ein heglurder meddwl a’n cynhyrchiant. Yn y cyfamser, mae’r cemegyn pryder, adrenalin, yn cael effaith andwyol ar ein system imiwnedd, ac rwy’n credu y gall pawb gytuno mai dyna’r peth olaf y mae ei angen ar unrhyw un!

Y newyddion da yw bod help ar gael ac mae rhai pethau syml y gallwch chi eu gwneud i ofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles. Drwy ddilyn yr awgrymiadau syml hyn, gobeithio y byddwch yn dechrau teimlo’n well a byddwch yn gallu meddwl yn gliriach i ofalu amdanoch chi eich hun a’r rhai hynny o’ch cwmpas.

Self Care Isn't Selfish Signage

1. Peidiwch â gwylio gormod o’r newyddion

Mae’r sefyllfa gyda’r Coronafeirws/Covid-19 yn newid yn ddyddiol, ac mae pawb eisiau gwybod pob manylyn am y datblygiadau diweddaraf. Ond yn anffodus, hyd yn oed os ydym yn cael y newyddion gan ffynonellau dibynadwy (nid straeon wedi’u gorliwio fel llawer o ffynonellau), mae clywed hyn drosodd a throsodd yn mynd i gynyddu ac achosi pryder a gofid. Byddwch yn ddoeth o ran faint o newyddion rydych yn ei wylio/ yn gwrando arno a defnyddiwch ffynhonnell rydych yn ymddiried ynddi a gwiriwch ddwywaith y dydd ar y mwyaf. Defnyddiwch y botwm mud ar Twitter os ydych am gadw ar flaen y gad gyda’ch cymuned ar-lein wrth osgoi’r panig am y Coronafeirws.

2. Cynnal trefn ddyddiol

Efallai nad oes rhaid i chi godi ar yr un amser ag y byddech pe byddech yn mynd i’r brifysgol neu i ddarlithoedd (mewn gwirionedd, mae’r amser ynysig hwn yn gyfle da i orffwys mwy a gwrando ar rythmau naturiol eich corff), ond dylech geisio deffro a mynd i’r gwely tua’r un amser bob dydd a chynnal trefn ddyddiol dda. Gall cysgu gormod neu ddim digon gael effaith ar eich iechyd meddwl a bydd dychwelyd i ‘normalrwydd’ yn anoddach ar ôl y cyfnod ynysig hwn. Os ydych yn cael trafferth mynd i gysgu, ceisiwch wneud rhywbeth cyn mynd i’r gwely sy’n defnyddio eich dychymyg, fel ysgrifennu stori neu ddechrau dyddiadur i glirio eich meddwl. Neu rhowch gynnig ar fyfyrdod cwsg a fydd yn eich ymlacio cyn i chi fynd i gysgu. Bydd sicrhau bod gennych strwythur i’ch diwrnod hefyd yn helpu. Mae gwylio Netflix ac ymlacio’n wych ac yn cael eu hannog ond rhaid cydbwyso hyn ag ymarfer corff dyddiol, cynllunio eich bywyd ar ôl y cyfnod ynysig hwn a chadw mewn cysylltiad â’ch anwyliaid a bydd eich diwrnodau’n llawn ac yn gytbwys.

Photo of Sleeping Man

3. Byddwch yn Ystyriol

Mae ymarfer bod yn fwy ystyriol yn gallu helpu i roi llonyddwch ac ymgofleidio’r presennol i chi. Gall bod yn ystyriol eich helpu i gyflawni’r nod o aros yn y presennol a’i dderbyn. Rwy’n awgrymu eich bod yn rhoi cynnig ar apiau megis Headspace neu Calm sy’n gyflwyniadau gwych i ddechreuwyr.

 4. Sut rydych chi’n teimlo?

Mae’n naturiol teimlo fel eich bod yn cael eich gorlwytho a gall fod yn anodd addasu i’r mesurau newydd a roddwyd ar waith. Os ydych yn cael trafferth ac nid ydych yn gallu cysylltu â’r hyn sy’n ‘arferol’ i chi, un peth a allai helpu yw mynd i’r afael â hyn a sylweddoli bod hyn yn iawn.

 

Rhowch wybod i ffrindiau a theulu drwy dechnoleg bod hyn yn anodd. Esbonio eich teimladau a’ch emosiynau yw’r peth gorau i’w wneud yma. Nid yw cadw pellter cymdeithasol yn golygu cadw pellter emosiynol. Meddyliwch am ffordd a fydd yn eich helpu i gysylltu â’ch emosiynau a’ch teimladau a fydd yn eich helpu i symud ymlaen gan eich galluogi i deimlo’n dawelach eich byd, yn fwy bywiog a fel bod gennych fwy o reolaeth. Ceisiwch siarad ag eraill yn ddyddiol, darluniwch, paentiwch, ysgrifennwch, canwch neu hyd yn oed ddawnsiwch, mae llawer o ffyrdd y gallwch roi ychydig o ryddid a chymorth emosiynol i chi eich hun.

Cofiwch fod llawer o gymorth ar gael. Mae gennym dîm lles ar y safle ac mae ar gael o hyd i gynnig cymorth neu arweiniad. E-bostiwch y tîm os oes angen yn Welfare.CampusLife@abertawe.ac.uk Gallwch hefyd gysylltu ag elusen iechyd meddwl megis Mind sy’n cynnig cymorth ar-lein a thros y ffôn i’r rhai y mae angen help arnynt: https://www.mind.org.uk/information-support/helplines/

PYNCIAU POBLOGAIDD in Ffordd o fyw