English | Cymraeg

Campws

Dyma ein Tîm: Kev Child

By bzellie 19 Apr 2020

Mae llawer o bethau wedi newid dros yr ychydig wythnosau diwethaf ac mae hyn wedi achosi pryder i lawer ohonom ni.  Ond un peth nad yw wedi newid yw’r gefnogaeth a’r cymorth sy’n cael eu cynnig i’n cymuned o fyfyrwyr gan ein tîm gwych.

Fel chi, mae’r tîm wedi gorfod gwneud llawer o newidiadau, ac mae’n haws addasu i rai pethau nag i eraill. Felly, roeddem yn meddwl y byddai’n amser da i ni ddod i adnabod ein gilydd ychydig yn well ac i chi deimlo bod y cysylltiad rhyngoch chi a chymuned Gwasanaethau Myfyrwyr mor gryf ag erioed.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhoi sylw i aelod penodol o’r tîm. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau hyn a’r cyfle i gysylltu wynebau ag enwau. Rydym yma i helpu a hoffem i chi wybod na fydd y coronafeirws yn rhwystro ein hymdrechion i’ch cefnogi chi a’r gymuned ehangach o fyfyrwyr.

Rydym wrth ein boddau’n clywed gennych felly, os oes gennych syniad yr hoffech ei rannu neu os hoffech weld eich hanes chi ar y wefan, e-bostiwch Catherine.l.jones@abertawe.ac.uk

Byddwn yn dechrau drwy roi sylw i Kev, ein Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr.

Displaying kev.png

Enw:

Kev Child

Beth yw eich swydd a’ch adran?:

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr

Ers pryd rydych chi’n gweithio yn y brifysgol?:

30 mlynedd

Sut mae’r Coronafeirws wedi newid pethau i chi, yn y gwaith a gartref?:

Dim ond yn ddiweddar mae’r sefyllfa gyfan wedi fy mwrw i.  Tan nawr, dwi’n meddwl mod i wedi bod mor brysur ac yn canolbwyntio ar gynllunio a gwneud penderfyniadau gyda chydweithwyr ac aelodau gwych Undeb y Myfyrwyr, mod i heb gael cyfle i fyfyrio am yr effaith ar bob un ohonom. Roeddwn i dal yn y gwaith tan yn ddiweddar a gweld y campws mor rhyfeddol o wag, wedi ffarwelio â chynifer o gydweithwyr a myfyrwyr sydd mor agos at fy nghalon wrth iddyn nhw adael i ddechrau byw, astudio a gweithio mewn ffyrdd hollol newydd a dieithr, mae hynny wedi cael effaith fawr arnaf.

Mewn sawl ffordd, dwi ddim wedi newid fy ffordd o weithio lawer wrth weithio gartref. Dwi wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd drwy Zoom, yn trafod cynlluniau am y dyfodol, ein camau nesaf a’r hyn mae angen i ni ei gynllunio i ddod yn ôl o’r sefyllfa hon, pryd bynnag bydd hynny! Dwi wedi bod yn ateb miliwn o e-byst, yn trafod â’r GIG a Heddlu De Cymru am sut gallwn gefnogi eu hymdrechion i ymdopi â’r argyfwng, yn yfed paneidiau di-rif o goffi cryf fel arfer etc. Manteision gweithio gartref yw bod fy nghŵn, Roger (sy’n 14 oed ac yn groes rhwng daeargi a chorhelgi) a Bosh (1 flwydd oed ac yn groes rhwng daeargi a brîd arall) yn ymweld â mi yn fy ngweithle! Dwi hefyd yn cael cwmni fy mab gwych sy’n 17 oed ac sydd wrth ei fodd achos does dim rhaid iddo fynd i’r ysgol! Penderfynon ni wneud ymarfer corff gyda’n gilydd yr un amser bob dydd a byddaf yn gwneud ychydig o dasgau DIY i gadw Deb (fy ngwraig) yn hapus.

Felly, ar y cyfan, dwi’n synnu pa mor esmwyth mae pethau wedi bod a dwi ddim yn poeni cymaint ag roeddwn i’n disgwyl am fod i ffwrdd o’r swyddfa. Dwi’n gwybod y bydda i’n gweld eisiau bwrw i mewn i gydweithwyr dwi ddim yn gweithio’n uniongyrchol gyda nhw a sgwrsio â nhw, yn enwedig sgyrsiau ar hap â’n myfyrwyr gwych. Byddaf yn gweld eisiau cyswllt wyneb yn wyneb â phobl yn fawr ond mae’n ymddangos bod Zoom yn cynnig ffordd o gadw mewn cysylltiad.

Beth yw’r heriau mwyaf sydd ynghlwm wrth weithio gartref yn y cyfnod hwn?

Dim ond ychydig wythnosau’n ôl, roeddem yn astudio, yn gweithio ac yn byw dan amodau hollol wahanol ac yna, mewn chwinciad, roedd rhaid i ni ymdopi â byd hollol wahanol. Daeth y brifysgol gyfan ynghyd i geisio datrys rhywbeth nad oeddem yn ei ddeall, ond roeddem yn gwybod bod rhaid i ni ddod o hyd i atebion! Rydym wedi datblygu a chyflwyno dulliau a systemau ar gyfer darparu ac ehangu’n sylweddol weithgareddau dysgu ac addysgu a chymorth ar-lein, gweithio o bell ac ymgysylltu â’r gymuned – systemau nad oeddent yn fwy na syniadau i’w datblygu yn y dyfodol ychydig amser yn ôl! Mae ein polisïau a’n harferion wedi newid mor sydyn, rydym wedi cydweithio fel partneriaid go iawn mewn ffyrdd nad oeddent ond yn arbrofion neu’n destun trafodaeth o’r blaen. Mewn llawer o ffyrdd, rydym wedi neidio pum mlynedd i’r dyfodol.

Drwy gydol y broses, ar bob lefel o’r drafodaeth, hyd at gyd-drafod ag Uwch-dîm Rheoli’r Brifysgol a’r Is-ganghellor, rydych chi, ein myfyrwyr, wedi cael eich cynrychioli’n ardderchog gan swyddogion a chydweithwyr penigamp Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe a chi a’n staff sydd wedi bod wrth wraidd ein holl ymdrechion.

Oes gennych gyngor ac awgrymiadau ar gyfer ein myfyrwyr yn y sefyllfa hon?

Mae’n gyfnod ansefydlog iawn i bawb, ond efallai ei bod hi’n fwy anodd i’n myfyrwyr, yn enwedig am ein bod ni’n dal i weithio ar ein cynlluniau.

Fy Awgrymiadau Gorau

  1. Credwch a hyderwch fod y Brifysgol yn rhoi eich buddiannau chi’n gyntaf. Byddwn yn gweithio mor galed ag y gallwn i sicrhau na fyddwch dan anfantais o gwbl.
  2. Gofalwch amdanoch chi eich hun a’r rhai sy’n agos atoch. Mae eich iechyd a’ch lles yn bwysicach na dim byd arall sy’n galw am eich sylw.
  3. Chwiliwch am ffyrdd newydd o gysylltu â’r byd o’ch cwmpas.

Beth rydych yn gweld ei eisiau fwyaf yn ystod y cyfnod hwn?

Mae hynny’n hawdd ac unwaith eto, fel y dywedais i uchod, rhyngweithio â phobl, sgyrsiau ar hap a chwerthin gyda chydweithwyr. Dwi’n gwybod bydda i’n gweld eisiau syrffio’n FAWR. Dwi’n dechrau gweld ei eisiau’n barod. Mae meddwl am fisoedd heb fynd i’r môr yn gwneud i mi deimlo’n aflonydd nawr. OND rhywbeth dwi’n bwriadu ei wneud yw canolbwyntio ar wella fy ffitrwydd fel y byddaf yr un mor ffit â phan oeddwn i’n 25 oed pan gaf i gyfle i fynd yn ôl.

Pa agweddau cadarnhaol rydych chi’n eu gweld yn y sefyllfa hon neu pa fuddion rydych chi’n meddwl y daw ohoni?

Mae’n anodd iawn i mi weld unrhyw beth ond yr ochr orau ar bethau.  Dwi ddim yn rhywun sy’n poeni, dyma nodweddion personoliaeth sy’n gallu codi gwrychyn pobl (yn enwedig fy ngwraig). Yr agweddau cadarnhaol hyd yn hyn: mabwysiadu ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu, gwaith partneriaeth llawer agosach ar draws system y Brifysgol a’r tu allan iddi. Y cyfle i dderbyn safbwynt newydd a gwahanol iawn am sut rydym yn byw ein bywydau, darganfod yr hyn sy’n wirioneddol bwysig, ar lefel bersonol a phroffesiynol a’r ffaith ein bod ar dir anhysbys!

Fel y dywedais uchod, mae’r hyn sy’n dod nesaf yn ddirgelwch, ond fel dywedodd Jim Morrison (un o’r beirdd mawr ac arwr y sîn roc):

 “Strange days have found us

Strange days have tracked us down

They're going to destroy

Our casual joys

We shall go on playing

Or find a new town” (Jim Morrison, The Doors 1967)

 

Fy ngobaith mawr yw y bydd y “dref newydd” a ddaw o’r sefyllfa hon, yn golygu sefydliad llawer mwy dynol yma yn y Brifysgol, a byd gwell sy’n canolbwyntio mwy ar werthoedd dynol. Rydym eisoes wedi gweld natur yn ailfeddiannu ein byd, e.e. mae pysgod a dolffiniaid wedi dychwelyd i gamlesi Fenis am y tro cyntaf mewn degawdau,  mae llygredd aer wedi lleihau ac mae’n bosib anadlu’r aer yn ein dinasoedd unwaith eto ac mae cymunedau ledled y byd ac yn lleol yn dod ynghyd i gefnogi eu cymdogion a dieithriaid mewn ffyrdd sydd wedi bod yn ddieithr i ni yn rhy hir.

 

 

 

 

 

 

Topics

Swansea, Team,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws