English | Cymraeg

Campws

Cyflwyno’r Tîm gydag Asad Rahman

By bzellie 22 May 2020

Mae’r ymateb i’r postiau hyn wedi bod yn wych ac rydym yn falch iawn eich bod i gyd yn eu mwynhau. Mae’r tîm yn mwynhau eu creu a gobeithiwn eich bod yn teimlo cysylltiad rhyngoch chi a’r holl staff yn y Gwasanaethau Myfyrwyr. Rydyn ni yma i chi a’n nod yw eich helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Mae ffocws blog Cyflwyno’r Tîm heddiw ar Asad Rahman. Bydd llawer ohonoch chi wedi cwrdd ag Asad neu wedi cysylltu ag ef ar eich taith fel myfyrwyr os ydych wedi defnyddio un o’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael gan dîm BywydCampws.

Enw

Asad Rahman

a young boy who is smiling at the camera

Beth yw’ch swydd a’ch adran?

Pennaeth BywydCampws (Mae BywydCampws yn rhan o Wasanaethau Myfyrwyr yn y brifysgol).

Mae BywydCampws yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cyngor i fyfyrwyr. Mae gennym bum tîm: Cymuned, Ffydd, Rhyngwladol, Arian a Llesiant. Ein nod yw helpu myfyrwyr gyda phob agwedd ar eu bywydau a’u profiad myfyrwyr! Mae rhagor o wybodaeth am ein gweithgareddau penodol ar gael ar ein gwefan:

www.swansea.ac.uk/CampusLife/

Ers pryd rydych chi’n gweithio yn y brifysgol?

Ers 14 blynedd.

Sut mae’r Coronafeirws wedi newid pethau i chi yn y gwaith a gartref?

Mae gweithio gartref wedi cynnig heriau i ni o’r dechrau – sicrhau bod y TG yn gweithio (!), dod o hyd i le i greu gweithfan gartref etc. Ond rydym i gyd wedi addasu bellach ac rydym yn cadw mewn cysylltiad â’n gilydd yn rheolaidd ac yn parhau i wneud y rhan fwyaf o’n gwaith arferol ond mewn ffyrdd gwahanol. Ateb yr holl e-byst sy’n dod i mewn, darparu sesiynau cyngor i fyfyrwyr, mynychu cyfarfodydd gydag adrannau eraill yn y brifysgol am drefnu mentrau newydd, a gweithio y tu ôl i’r llenni ar lunio cynlluniau ar gyfer dychwelyd a dechrau blwyddyn academaidd newydd. Mae wedi bod yn brysur yn bendant ac mae pawb wedi bod yn dysgu llawer!

Mae’n rhaid i mi  gyfaddef (a bydd llawer o’m cydweithwyr yn dweud yr un peth) ein bod wedi cael tywydd gwych, felly mae’r gallu i fwynhau hwnnw yn ystod diwrnod gwaith wedi bod yn fantais. Boed yn eistedd yn yr ardd i ateb e-byst neu’n mynd am dro, rydym i gyd wedi manteisio i’r eithaf arno (gan ddilyn yr holl ganllawiau’n ddiogel, wrth gwrsJ)! Mae’r haul wedi rhoi hwb go iawn i hwyliau pawb!

Beth yw’r heriau mwyaf i chi wrth wneud eich swydd yn ystod y cyfnod hwn?

Mae ein swyddi’n cynnwys cymaint o ryngweithio â phobl o ddydd i ddydd, o gefnogi ein myfyrwyr i gydweithio ag aelodau staff eraill ar draws y Brifysgol er mwyn datblygu rhywbeth newydd a chyffrous. Rydym yn parhau i wneud hyn i raddau helaeth, ond mae angen amser ac amynedd i ddod i arfer â gwneud hyn o bell. Dwi’n hen law ar Zoom nawr a dwi’n gallu rhannu fy sgrîn, agor cyfarfodydd bach o fewn cyfarfodydd a phopeth. “Oh, zoom, you chased the day away, high noon, the moon and stars came out to play… “ sori alla i ddim peidio, bob tro dwi’n clywed y gair zoom ha-ha

Cyngor ac awgrymiadau da i’n myfyrwyr yn y sefyllfa bresennol?

Rhybudd – dwi’n mynd i ganu ein clod ein hunain. Ymunwch â’n tudalen ar Facebook.  Mae’n llawn  agwedd bositif a gweithgareddau a sgwrsio cyffredinol i’ch cadw i fynd yn ystod y cyfnod ynysu. Mae llawer o hwyl a sbri yno i wneud i chi chwerthin a helpu gydag aros gartref os ydych wedi cael llond bol o’r cyfyngiadau symud.

Dyma fy awgrymiadau personol i:

  1. Cadwch mewn cysylltiad –â’ch teulu, eich ffrindiau neu â Thîm Gwybodaeth eich Coleg, BywydCampws neu wasanaeth cymorth arall – boed y tu fewn i’r brifysgol neu’r tu allan iddi. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun – rydym yma o hyd a gallwn eich cefnogi’n rhithwir!
  2. Ewch allan (yn ddiogel) bob dydd. Dwi’n gwybod bod hynny’n swnio’n syml ond po hiraf mae hyn yn para, mwyaf anodd fydd ysgogi eich hun. Cadwch at batrwm o fynd allan yn y tywydd hyfryd hwn i wneud ymarfer corff bob dydd a manteisio i’r eithaf ar yr awyr iach.
  3. Gwyliwch Dress to Impress ar ITV2 yn eich amser rhydd. Des i ar draws y rhaglen hon ar ôl dechrau’r cyfnod ynysu a gallaf ei hargymell yn fawr! Sioe Cwrdd â Chariad ar gyfer ffasionistas

Topics

tîm, Abertawe,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws