English | Cymraeg

Campws

Cyflwyno’r Tîm: Delyth Sambrook

By bzellie 07 May 2020

Mae’r tîm yn mwynhau ateb y cwestiynau hyn a gobeithiwn eich bod chi’n mwynhau dod i’n hadnabod ni yn well. Un peth sydd wedi ein taro fel peth da yn ystod yr argyfwng hwn yw dod i adnabod ein cymuned a’n cymdogion. Fel tîm, gobeithiwn y cawn gyfle i ddod i adnabod ein cymuned o fyfyrwyr yn well ac y byddwch chi’n mwynhau dod i’n hadnabod ni.

Yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn o gadw pellter cymdeithasol ac ynysu, mae’n hawdd teimlo eich bod  ar eich pen eich hun, felly cofiwch estyn allan a chadw mewn cysylltiad. Fel tîm ac fel prifysgol, rydym yma o hyd i chi ac rydym i gyd yn addasu i ffyrdd newydd o ryngweithio a chadw mewn cysylltiad. Os hoffech gymryd rhan drwy ysgrifennu blog neu ffilmio flog am eich profiad o’r cyfnod ynysu, neu am rywbeth arall rydych yn awyddus i’w rannu â ni, e-bostiwch Catherine.l.jones@abertawe.ac.uk

Ar gyfer sesiwn cyflwyno’r tîm yr wythnos hon, rydym yn dod i adnabod Delyth yn well. Mae Delyth yn gweithio yn yr adran gyllid yn y Gwasanaethau Preswyl ac mae’n bosib bod llawer ohonoch chi sy’n byw yn llety’r Brifysgol wedi cwrdd â hi eisoes.

Cwestiynau:

Enw

Delyth Sambrook

Beth yw eich swydd a’ch adran?

Cydlynydd Gwasanaethau ydw i a dwi’n gweithio yn yr adran gyllid yn y Gwasanaethau Preswyl

Ers pryd rydych chi’n gweithio yn y brifysgol?

Dechreuais i ym mis Ebrill 2018.

Sut mae’r Coronafeirws wedi newid pethau i chi yn y gwaith a gartref?

Mae wedi newid llawer, yn bendant. Dwi’n gweithio lan lofft ar liniadur ac mae fy ngŵr lawr llawr, gartref gyda dwy ferch yn eu harddegau, 16 oed ac 17 oed, ill dwy gartref drwy’r dydd yn ceisio llenwi’r dydd mewn ffordd gynhyrchiol, yn gwylio Netflix ac yn gwneud ymarfer corff. Mae’r tŷ’n llawn ac yn brysur gyda phawb gartref drwy’r dydd!

Beth yw’r  heriau mwyaf i chi wrth wneud eich swydd yn ystod y cyfnod hwn?

Yn gyntaf, gosod yr holl gymwysiadau angenrheidiol ar y gliniadur – doedd hyn ddim yn hawdd ond llwyddais i yn y diwedd! Mae cyfathrebu bob dydd ag aelodau eraill y tîm, ar-lein a thros y ffôn, a sicrhau ein bod yn darparu’r un gwasanaeth ag y byddem yn y swyddfa wedi bod yn newid enfawr.

Cyngor ac awgrymiadau ar gyfer ein myfyrwyr ar yr adeg hon?

Arhoswch yn ddiogel ac yn bositif! Cymerwch un dydd ar y tro, mae’n brofiad y byddwn i gyd yn siarad amdano am flynyddoedd i ddod â’n ffrindiau a’n teuluoedd. Mae’n annifyr ond peidiwch â phoeni gormod.

Beth rydych yn gweld ei eisiau fwyaf yn y cyfnod addasu hwn?

Dwi’n gweld eisiau ymweld â’m rhieni a’m chwaer. Dyw siarad â nhw drwy wydr ffenestri’r tŷ ddim yr un peth. Dwi’n gweld eisiau cwrdd â ffrindiau, gweithio wyneb yn wyneb gyda chydweithwyr a gweld myfyrwyr bob dydd pan fyddan nhw’n galw heibio’r swyddfa gydag ymholiadau neu daliadau. Mae’n debyg fy mod i’n gweld eisiau rhyngweithio â phobl fwyaf!

Beth yw’r agweddau positif ar y sefyllfa neu ba agweddau positif rydych chi’n meddwl y daw ohoni?

Bydda i’n gwerthfawrogi’r hyn sydd gen i’n bendant, fy nghartref, fy nheulu cefnogol, fy mhlant, fy ngŵr a’r ci. Bydda i’n gwerthfawrogi’r rhyddid i fynd i siopa, ymweld â’r traeth, mynd am dro hir, cymdeithasu a sgwrsio â ffrindiau dros wydraid neu ddau o win yn y dafarn leol. Dwi’n meddwl mai dyma’r pethau fydda i ddim yn eu cymryd yn ganiataol eto.

Yr agweddau positif o’m mhrofiad i ac o gwmpas y gymdogaeth yw bod yr holl gymdogion, hen ac ifanc, yn gefnogol, yn codi llaw drwy’r ffenestr, yn checio ar yr henoed a’r rhai sâl o bellter ac yn siopa dros bobl eraill sy’n methu gadael y tŷ. Dwi’n meddwl bod hyn yn dod â’r gymuned yn agosach ac y bydd pawb yn llawer mwy cyfeillgar ac yn fwy llonydd eu meddwl pan fydd yr argyfwng hwn drosodd.

Topics

tîm, Abertawe,

PYNCIAU POBLOGAIDD in Campws